LAAT HET FEEST LANGER DUREN

Feest

De Stad Brussel is bezorgd om de impact die evenementen heb- ben op het milieu en biedt ondersteuning aan de organisatoren van feestelijkheden door hen een online formulier ter beschik- king te stellen. Dit formulier bevat tips voor een beter beheer op het vlak van afval, mobiliteit, voeding, water, energie enzovoort. Het duurzaamste evenement van het jaar dat in Brussel plaatsvindt, wordt in de Brusseleir gepubliceerd.

Voornaamste projectdrager :

OE Events en OE Milieuraadgeving

TE BEREIKEN STREEFDOELEN :

  • 100% van de evenementen die plaatsvinden op het grondgebied van de Stad Brussel voldoet ten minste aan 50% van de gevraagde criteria (formulier voor duurzame organisatie van een evenement).
  • Een rooster van duurzame criteria opstellen voor elk evenement dat de Stad Brussel organiseert.

Verwachte CO2-vermindering : 110 tCO2/jaar

Ander(e) effect(en) :

  • Sociaaleconomisch: rekening houden met alle doel- groepen van bij het begin van de organisatie van

het evenement en oog hebben voor de lokale economische actoren.

  • Cultureel: mentaliteitswijziging, voorbeeldrol van de Stad.
  • Milieu: minder afval.

OPVOLGINGS- EN EVALUATIE-INDICATOREN :

Opvolgingsindicatoren :

  • % evenementen dat herbruikbare bekers gebruikt.
  • % evenementen met selectieve afvalophaling.
  • % evenementen met composttoiletten.

Resultaatsindicatoren :

  • Aantal behaalde punten in het rooster met criteria voor elk evenement.

Budget : /