Acties

Ecodata

De actie heeft tot doel de verbruiksgegevens van openbare gebouwen op nauwkeurige wijze en in realtime te verzame- len.

toegankelijkheid

De Stad wil de openbare ruimte aanpassen om te voldoen aan de regionale vereisten voor de (her)aanleg van wegen en ze toegankelijk te maken voor PBM (personen met beperkte mobi- liteit).

Veelzijdig wagenpark

De Stad wil het goede voorbeeld geven en actie onder- nemen om hybride en elektrische voertuigen en minder vervuilende voertuigen te gebruiken, in overeenstem- ming met de regionale wetgeving.

fiets

De Stad wil het bestaande fietsplan uitbreiden als on- derdeel van het toekomstige Gewestelijk Mobiliteitsplan.

elektronisch loket ten dienste van de planeet

Via een computer die is uitgerust met een identiteits- kaartlezer kunnen de Brusselaars op de website van de Stad Brussel akten van de burgerlijke stand, bevolkings- attesten (gezinssamenstelling,

Telewerk

De Stad Brussel heeft beslist telewerk in te voeren met het project BXL20/21, dat meer bepaald de verhuizing van het administratief centrum, een dematerialisering en de invoering van ‘nieuwe manier

Bxl solar

De Stad wil hernieuwbare energie (elektriciteit) produceren op openbare gebouwen en in openbare ruimtes.

Bxl light

Dankzij de nieuwe technologieën wordt de lichtefficiëntie van gebouwen en wegen versterkt en tegelijk wordt het elektriciteitsverbruik verminderd.

Brussel papers

De Stad Brussel werkt intensief aan de modernisering van zijn administratie. Een van de aspecten is de digitalisering van de manieren van werken.

Feest

De Stad Brussel is bezorgd om de impact die evenementen heb- ben op het milieu en biedt ondersteuning aan de organisatoren van feestelijkheden door hen een online formulier ter beschik- king te ste

Pagina's