RUIMTES VOOR DE BURGERS

Ruimtes voor de burgers

De Stad wil leegstaande ruimtes ter beschikking stellen van verenigingen en groepen van burgers om duurzame initiatieven te bevorderen. Het is de bedoeling een inventaris te maken van de lokalen van de Stad die in aanmerking komen om ter beschikking te worden gesteld van verenigingen/groepen van burgers, om de aanvragen van verenigingen/groepen van bur- gers te registreren en te inventariseren volgens het type project (onderhoud, reparatie, hergebruik, herwaardering van voor- werpen; distributie van verse en lokale voedingsproducten …) en het type behoefte (eenmalige, terugkerende of vaste bezetting, noodzakelijke ruimte …).

Voornaamste projectdrager :

OE Milieuraadgeving

TE BEREIKEN STREEFDOELEN :

  • Jaarlijks 2 lokalen ter beschikking stellen voor projecten van duurzame initiatieven.

Verwachte CO2-vermindering : niet van toepassing

Ander(e) effect(en) :

  • Sociaaleconomisch: werkgelegenheid creëren.

  • Cultureel: sociale banden smeden in de lokalen die ter beschikking worden gesteld.

  • Milieu: afname van het verbruik van natuurlijke hulpbronnen, minder afvalproductie, korte ketens.

OPVOLGINGS- EN EVALUATIE-INDICATOREN :

Opvolgingsindicatoren :

  • Aantal ter beschikking gestelde lokalen voor duurzame initiatieven

Resultaatsindicatoren :

  • Aantal verenigingen en groepen burgers die gebruik maken van de lokalen van de Stad om er te werken rond duurzame initiatieven

  • Aantal dagen dat de lokalen voor het publiek zijn ge- opend / jaar

Budget : /