Introductie

INLEIDING

De Stad Brussel heeft het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie ondertekend en heeft zijn klimaatactieplan opgesteld. Deze nieuwe verbintenis sluit aan bij de Agenda 21 waarmee in 2008 werd begonnen. Het klimaatplan vormt dus een aanvulling op wat in dit domein al is gerealiseerd: mobiliteit, duurzame verstedelijking, groene ruimtes, energie ... Het is een essentieel instrument om de inspanningen te plannen die tot doel hebben de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het grondgebied aan te passen aan de klimaatveranderingen. Het werd uitgewerkt in twee fases: er is eerst een balans opgemaakt en vervolgens werd het klimaatplan opgesteld.

BALANS

In eerste instantie heeft de Stad een balans laten opmaken. Die balans omvat:

  • een berekening van de uitstoot van broeikasgassen die op het grondgebied van de Stad wordt veroorzaakt, ook diagnose tot matiging genoemd
  • een studie over de kwetsbaarheid van het grondgebied voor de gevolgen van de klimaat- veranderingen of diagnose tot aanpassing

Diagnose tot matiging

De resultaten op het vlak van de uitstoot van broeikasgassen zijn bemoedigend :

  • 16% minder Co2-utistoot voor activiteiten in verband met het grondgebied van de Stad sinds 2008
  • 18% minder co2-uitstoot voor de administratieve diensten van de Stad sinds 2008

Diagnose tot aanpassing

De diagnose tot aanpassing heeft twee belangrijke risico’s aan het licht gebracht die gevolgen kunnen hebben voor de Stad Brussel:

  • een toename van de regenval waardoor de overstromingsrisico’s kunnen toenemen,
  • de vorming van stedelijke hitte-eilanden als gevolg van zeer plaatselijke temperatuurstijgingen. Er moet vooral voor deze fenomenen gevreesd worden in straten zonder groen.

KLIMAATACTIEPLAN

Participatieproces

Het was de bedoeling van de Stad Brussel om zijn inwoners volop te betrekken; daartoe werd een raadpleging georganiseerd bij de Brusselaars, die meer dan 300 ideeën hebben geformuleerd. Die ideeën werden aangevuld met de deskundigheid van het personeel en vormden zo de basis van het klimaatplan.

Europese doelstellingen

Met dit plan beoogt de Stad Brussel tegen 2030 de Europese doelstellingen te verwezenlijken die de Stad zich stelde met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie :

  • broeikasgassen verlagen met ten minste 40%
  • het aandeel hernieuwbare energie brengen op het minimumniveau van 27%
  • de energie-efficiëntie verbeteren met ten minste 27%

Bovendien wil de Stad zijn grondgebied aanpassen aan de gevolgen van de klimaatveranderingen.